Wednesday, February 19, 2014

用客家與福老台語「混聲」唱天黑黑

用客家與福台語「混聲」唱天黑黑

朱真一

             有次在美國夏令會晚會中,有人把幾條臺灣福老及客家民謠改成用英文,由第二代子弟唱,期間加上旁白串聯這幾條民謠作成一歌劇叫「臺灣的羅密歐及茱麗葉」,先以望春風調唱出十七八歲的「福老嬤」看上漂緻面肉白的「客兄哥」開始,加上客家民謠中男女對唱方式唱情歌,「客兄哥」是羅密歐,「福老嬤」是茱麗葉,最後以喜劇收場,沒有械鬥,大家以「飲酒歌」慶祝兩人合好,大家以唱「新臺灣人」(陳榮吾作曲作詞)來結束,大家作伙來打拼勇敢向前走。

            用上述同樣的主題,何不來首福老及客家台語共唱的歌,天黑黑是大家熟悉的歌;其旋律輕鬆,歌詞又有趣,是大家喜歡唱的民謠,歌詞本身,臺灣各地變化就很多,所以用來改成福老及客家台語混聲唱的歌很方便,下列的歌詞仍有趣活潑,不失原歌的趣味,在同鄉晚會上唱定可招來不少的笑聲及掌聲。

            客家話像福老話一樣有七聲調,客家人及福佬人互相學習應該不難,用唱歌來學習可能是學習語言的好辦法,大家不妨試試看。

            為了強調母語的表達,特別使用母語的表達方式,不用普通華語(北京話)用詞,譬如用「比手拔腳」不用「比手劃腳」,用「公婆」不用「夫妻」,打燈籠尋輔娘中的「輔娘」指太太,而打燈籠更是從小常聽人用的語法,比喻很努力用功去找。

  這歌詞除了虛字外歌詞再寫於下:

  天烏烏,會落水,阿哥仔打燈籠尋輔娘,尋啊尋,尋啊尋,尋到一位福嬤,實在生趣。天黑黑,欲落雨,阿妹仔舉雨傘尋明友,尋啊尋,尋啊尋,尋著一位客兄哥,真正趣味。阿哥仔講客話,阿妹仔講福,比手拔腳變朋友。阿哥仔教客話,阿妹學客話,阿妹仔教福,阿兄仔學福,兩人相學變相好。阿哥仔講客話,阿妹仔滕講客,阿妹仔講福,阿哥仔講福兩人相講變朋友,變相好,變公婆。

(字下劃線者紅色用福發音,其他用客家話)。


以筆名溫星甫發表於1/23/1992公論報並轉載台文通訊

也出版於《絕望的少數》請看下部落格有關此書:
a

No comments:

Post a Comment